OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9.11.2016 r. pod numerem 340097 - 2016
Wójt Gminy Drużbice
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (09.01.2017 r.)
   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.12.2016 r.)
   Informacja z otwarcia ofert (21.11.2016 r.)
   Zmiana treści SIWZ (18.11.2016 r.)
   Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ (18.11.2016 r.)
   Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (17.11.2016 r.)
   Zmiana treści SIWZ (17.11.2016 r.)
   Zmiana załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ (17.11.2016 r.)
   Zmiana załącznika nr 10 do SIWZ (17.11.2016 r.)
   Pełna treść ogłoszenia
   SIWZ z załącznikami
   Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)
   Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ)
   Projekt umowy (załącznik nr 10 do SIWZ)